اهدای بسته های کمک معیشتی

تهیه بسته های کمک معیشتی از جمله مواد اولیه لازم برای تامین خوراک و هر ساله برای افراد تحت پوشش موسسه و افراد نیازمند مراجعه کننده تهیه می گردد.

کمک مستقیم به بانک رفاه موسسه

شماره حساب: 
269520065
شماره کارت: 
5894-6370-0013-1489
شماره شبا: 380130100000000269520065

المان
کمک آنلاین
المان
محصولات پرتومهر
معرفی مراکز نگهداری
پرداخت نذورات
روابط عمومی پرتو مهر