انبار مرکزی

انبار مرکزی

محل نگهداری مواد غذایی خشک مثل برنج و حبوبات و امثالهم و همچنین موامحل نگهداری مواد غذایی خشک مثل برنج و حبوبات و امثالهم و همچنین مواردی مثل گوشت و مرغ و موادی که باید در یخچال نگهداری شوند در قسمت مواد غذایی انبار مرکزی توسط انبار دار نگهداری می شوند . در قسمت دیگری از انبار نیز محل نگهداری لوازم تحریر و البسه و کالای اساسی فرزندان است.

ردی مثل گوشت و مرغ و موادی که باید در یخچال نگهداری شوند در قسمت مواد غذایی انبار مرکزی توسط انبار دار نگهداری می شوند . در قسمت دیگری از انبار نیز محل نگهداری لوازم تحریر و البسه و کالای اساسی فرزندان است.

کمک مستقیم به بانک رفاه موسسه

شماره حساب: 
269520065
شماره کارت: 
5894-6370-0013-1489
شماره شبا: 380130100000000269520065

المان
کمک آنلاین
المان
محصولات پرتومهر
معرفی مراکز نگهداری
پرداخت نذورات
روابط عمومی پرتو مهر