حمایت و اعزام کاروان های زیارت اولی

فراهم کردن امکانات زیارت افراد فاقد استطاعت مالی و زائر اولی که در سال 1400 تعداد 200 نفر و در سال 1401 تعداد 510 نفر را شامل شده است.

کمک مستقیم به بانک رفاه موسسه

شماره حساب: 
269520065
شماره کارت: 
5894-6370-0013-1489
شماره شبا: 380130100000000269520065

المان
کمک آنلاین
المان
محصولات پرتومهر
معرفی مراکز نگهداری
پرداخت نذورات
روابط عمومی پرتو مهر